• soufli1a
  • orestiada
  • alexandroupolis
  • orestiada2a
  • soufli
  • alexandroupolis
  • Didymoteicho2a
  • Didymoteicho
  • alexandroupolis
  • orestiada
  • webbanner

Θέμα : Συνάντησης Υπουργείο Οικονομικών Ένωση Τραπεζών Επιμελητήρια & ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ σχετικά με τις δοθείσες εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας και την επαπειλούμενη ανάκληση επιδοτήσεων 1993 -2005 και μετά την απόσυρση των άρθρων 22 και 42 από την Βουλή των Ελλήνων.

 

Την Παρασκευή 22/3/2013 στο Υπουργείο Οικονομικών οργανώθηκε συνάντηση με συμμετοχή του Υπουργού  Επικρατείας κ. Δημητρίου Σταμάτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα,  μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Υπηρεσιακών παραγόντων και εκπρόσωπων των Επιμελητηρίων και του ΔΙΚΤΥΟΥ Συνδέσμων.

 

Εκτύπωση Email

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Σύνδεσμος Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Έβρου, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου: «Διοργάνωση διήμερου διεθνούς συνεδρίου με θέμα: «Υλοποίηση και Τεκμηρίωση δύο Πιλοτικών Εφαρμογών Μείωσης Κόστους σε δύο (2) Επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Νομό Έβρου στα πλαίσια του έργου ETCP GR/BG 2007-2013: CROSS.INNO.CUT».

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι  15 ημέρες.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του Έργου ανέρχεται σε Είκοσι Έξι Χιλιάδες Εξακόσια Ογδόντα Πέντε Ευρώ (€ 26.685,00), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,  που θα ισχύει  κατά  την  ηµεροµηνία  έκδοσης  του  παραστατικού  πληρωµής. Το προκηρρυσόμενο Έργο αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού έργου: “Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies (CROSS-INNO-CUT)”, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό  Ταµείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης)  και  από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας,  στο  πλαίσιο  του  Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».

Θα γίνουν δεκτές προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου. Τα Μέρη του Έργου είναι δύο (2) και περιγράφονται αναλυτικά στην διακήρυξη. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει προσφορά είτε μόνο για ένα (1) είτε για  τα δύο (2) Μέρη του Έργου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες προμηθευτών, με αντικείμενο απασχόλησης συναφές με το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου, που ασκούν την συναφή με το έργο δραστηριότητα τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997.

Εκτύπωση Email

κ. Στρατηγέ,

Σε συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Έβρου επιθυμεί να θέσει υπόψη σας εκ νέου σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις του Έβρου και να ζητήσει την ενεργό συμμετοχή σας στην επίλυση αυτών:

Εκτύπωση Email

ΠΡΟΣ τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ΘΕΜΑ: «Συνεργασία Περιφέρειας ΑΜΑΘ με μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής».

Αξιότιμε Κύριε Περιφερειάρχη,

Σε μία ασθμαίνουσα Ελληνική Οικονομία, πλήθος εξελίξεων δρομολογούνται από την Ελληνική Πολιτεία. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, παρότι σήμερα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κρίκους κοινωνικής συνοχής είναι αποκλεισμένες από τις εξελίξεις και απλοί παρατηρητές.

Εκτύπωση Email