• orestiada
 • alexandroupolis
 • soufli1a
 • orestiada
 • Didymoteicho
 • alexandroupolis
 • alexandroupolis
 • webbanner
 • soufli
 • Didymoteicho2a
 • orestiada2a
 • Αρχική
 • Νέα
 • Προς: Υπουργό Ανάπτυξης Αίτημα - πρόταση επαναδιατύπωσης της σχετικής διάταξης του άρθρου 20, παρ.3, του προτεινόμενου νομοσχεδίου για τα "κόκκινα δάνεια"

Προς: Υπουργό Ανάπτυξης Αίτημα - πρόταση επαναδιατύπωσης της σχετικής διάταξης του άρθρου 20, παρ.3, του προτεινόμενου νομοσχεδίου για τα "κόκκινα δάνεια"

Θέμα : Αίτημα - πρόταση επαναδιατύπωσης της σχετικής διάταξης του άρθρου 20, παρ.3, του προτεινόμενου νομοσχεδίου για τα "κόκκινα δάνεια" σχετικής με την ένταξη στις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού των "κόκκινων δανείων” τα οποία τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Κύριοι,

Εν όψει της κατάθεσης - συζήτησης και ψήφισης, του νομοσχεδίου για τα "κόκκινα δάνεια", λαμβάνοντας επί σειρά ετών τις αντιδράσεις των επιχειρήσεων από τις άκαρπες προσπάθειες  τους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τα πιστοδοτικά ιδρύματα για τα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, υφιστάμενες δε τις καταστροφικές συνέπειες που συνεπάγεται η αδυναμία τους να προβούν με τη συναίνεση των πιστωτών τους (κυρίως χρηματοδοτικών ιδρυμάτων) στην αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους, θεωρούμε ως ένα σημαντικό βήμα στην επίλυση των προβλημάτων την ένταξη στο νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια,  της σχετικής με τα εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο "κόκκινα δάνεια".

Η υφιστάμενη διάταξη, στο άρθρο 20, παρ. 2 του σχετικού νομοσχεδίου, έχει ως εξής :

"2. Η διαγραφή ή / και ρύθμιση υπολοίπου δανείου, το οποίο τελεί υπό την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, και συντελείται εντός του πλαισίου της διαδικασίας των προηγούμενων άρθρων, δεν επηρεάζει κατά τα λοιπά την ισχύ της παρασχεθείσας εγγύησης από το ελληνικό δημόσιο".

Η διατύπωση αυτή, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην απελευθέρωση εν μέρει των διαπραγματεύσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

Εντούτοις :

α) ίσως η εφαρμογή της προσκρούσει σε διάφορα ερμηνευτικά προβλήματα που θα προκαλέσει ο συσχετισμός των προτεινομένων διατάξεων με το ήδη υφιστάμενο (νομικό) πλαίσιο, (π.χ. Ν. 4154/2014, απόφαση τελευταίας παράτασης υπ' αριθ. 38310/0025/14.05.2014, καθώς και άλλες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών)

β) η παραπάνω διατύπωση, δεν συνιστά επαρκή ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι του μνημονίου, (οι οποίες ούτως ή άλλως πρέπει να τηρηθούν) περί μη παράτασης του αρχικού χρόνου αποπληρωμής των δανείων, άρα πάντα ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα τόσο κατά την εφαρμογή της, (της προτεινόμενης διάταξης) όσο και κατά την κατάρτιση των εκάστοτε ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών

γ) Εκτιμούμε πως η αποδοχή της μείωσης - διαγραφής της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο απαίτησής από τα πιστοδοτικά ιδρύματα (στο όνομα της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και της εξυγίανσης των επιχειρήσεων),  είναι προς το συμφέρον και της κοινωνίας αλλά και των τραπεζών εφόσον οι τελευταίες έχουν διασφαλίσει το ισοδύναμο όφελος - παροχή του εγγυημένου από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού που θα διαγράψουν.

Με βάση αυτές τις σκέψεις και ενδοιασμούς, προτείνουμε την παρακάτω επαναδιατύπωση της διάταξης για τα εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο "κόκκινα" δάνεια.

"Η διαγραφή ή / και η χρονική ρύθμιση δανείου, το οποίο τελεί υπό την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου που συντελούνται με βάση τις παρούσες νέες ρυθμίσεις, δεν επηρεάζουν την ισχύ της παρασχεθείσας εγγύησης από το ελληνικό δημόσιο και η οποία θα μειώνεται αναλογικά ανά έτος, ακόμα και εάν διαφοροποιούνται από το πλαίσιο που θεσπίσθηκε με άλλες διατάξεις νόμου ή υπουργικές αποφάσεις ή εγκυκλίους. Τα εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο ποσά δανείου που διαγράφονται με σκοπό την εξυγίανση της υπαγόμενης στις παρούσες διατάξεις επιχείρησης, σε εφαρμογή της χρηματοοικονομικής της αναδιάρθρωσης, εκπίπτουν από τον φόρο του χρηματοδοτικού ιδρύματος της χρήσης στην οποία συντελείται η διαγραφή."

Η δημοσιονομική κατά τα ως άνω προτεινόμενα προσέγγιση του θέματος των διαγραφών, εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας όσων επιχειρήσεων κριθούν υπό προϋποθέσεις βιώσιμες, δεν επιβαρύνει περαιτέρω το Ελληνικό Δημόσιο και επιπρόσθετα δεν ζημιώνει σε καμία περίπτωση τα χρηματοδοτικά ιδρύματα. Παράλληλα επιτρέπει τον σχηματισμό μίας ακριβούς πρόβλεψης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου με την συνεργασία των πιστοδοτικών ιδρυμάτων, μέχρι την 30.06.2016 ημερομηνία έως την οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η εφαρμογή των διατάξεων του προτεινόμενου νομοσχεδίου, του ύψους των ρυθμιζόμενων ποσών με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, του ύψους των καταπτώσεων των εγγυήσεων αλλά και του ύψους των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο ποσών δανείων που θα διαγραφούν σε εφαρμογή της αναδιατυπωμένης κατά τα προαναφερόμενα σχετικής διάταξης.

Με βάση την προτεινόμενη αναδιατυπωμένη διάταξη, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα θα αποζημιώνονται μέσω της φορολογίας για τα ποσά των εγγυημένων δανείων που θα υποχρεωθούν να διαγράψουν για να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα των υπαγομένων στις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου επιχειρήσεων, το Ελληνικό Δημόσιο θα εγγράψει οφέλη  από τις μειώσεις της φορολογίας των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που θα προκύπτουν αλλά και από τις κατά τα ως άνω διαγραφές μέσω της συνεπαγόμενης αντίστοιχης μείωσης του ύψους των καταπτώσεων των εγγυήσεών του και οι επιχειρήσεις θα ωφελούνται των πλεονεκτημάτων μίας ουσιαστικής χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης - εξυγίανσης, γεγονός που εκτός των πολλαπλών θετικών συνεπειών θα τις διευκολύνει να αποπληρώνουν ευκολότερα το ανεγγύητο από το Ελληνικό Δημόσιο τμήμα των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τέλος όσο αφορά την απόκλιση του χρόνου εξόφλησης που θα προκύψει για μέρος του εγγυημένου από το Ελληνικό Δημόσιο πιστοδοτικού χαρτοφυλακίου, από τον αρχικό κατά τις οικείες υπουργικές αποφάσεις προβλεπόμενο χρόνο εξόφλησης, η απόκλιση αυτή θα αφορά εξαιρετικά μικρό μέρος του σχετικού (εγγυημένου από το Ελληνικό Δημόσιο) χαρτοφυλακίου των πιστοδοτικών ιδρυμάτων, η οποία θα επηρεάσει ελάχιστα έως καθόλου των κατάρτιση των σχετικών μελλοντικών ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών και εκ του αποτελέσματος δεν θα αποτελέσει σε καμία περίπτωση αθέτηση των μνημονιακών μας δεσμεύσεων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να στηρίξετε την επαναδιατύπωση της διάταξης του άρθρου 20, παρ. 2 του προτεινόμενου νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια, με την πεποίθηση ότι η επαναδιατύπωση αυτή συντελεί αποτελεσματικά στην επίλυση ενός πλήθους υφιστάμενων προβλημάτων χωρίς η υιοθέτησή της να δημιουργεί κανένα νέο πρόβλημα.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Συνδέσμων

Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών

Χρήστος Γιορδαμλής

 

Εκτύπωση Email